Szukasz szkolenia sprzedażowego lub biznesowego w Warszawie? Szkolenia edukacyjne!

Badanie procesu fizyko-chemicznego

Za takie zjawisko psychiczne uważał Pawłów kojarzenie, które fizjologicznie było odruchem warunkowym. Jeżeli Pawłów dawał pierwszeństwo poznawania praw – fizjologii, czynił to u J. P. Pawłów Wybór pism. Warszawa 1951, s. 226. z dwóch względów: merytorycznego i metodologicznego. Merytorycznego, bo proces fizjologiczny jest pierwotny, jest nosicielem właściwości psychologicznych: metodologicznego, bo obiektywne badanie jest ściślejsze i pewniejsze niż’badanie uwikłane w kategorie subiektywne. Stanowisko jego pozostało słuszne do dziś, z tą tylko zmianą, że badania psychologiczne są obecnie (z coraz rzadszymi wyjątkami) prowadzone metodami obiektywnymi i dzięki temu ich wyniki można porównywać między sobą, a także z wynikami badań fizjologicznych. Te ostatnie mają i zawsze mieć będą walor wyjaśniający w stosunku do wyników psychologicznych, tak jak z kolei dla wyników fizjologicznych analogiczny walor mają wyniki badań chemicznych. Ostatnie zdanie artykułu Pawłowa z roku 1926 Stosunek między pobudzeniem a hamowaniem, rozgraniczenie pobudzenia i hamowania oraz wytwarzane doświadczalnie nerwice u psów13, poświęconego pamięci wybitnego fizjologa z Helsinek Roberta Tigerstadta, zasługuje na przytoczenie tutaj:

Nie podlega bodaj żadnej wątpliwości, że rzeczywiście prawdziwą teorię zjawisk nerwowych da nam tylko badanie procesu fizyko-chemicznego, odbywającego się w tkance nerwowej, a którego fazy pozwolą nam wytłumaczyć wszystkie przejawy zewnętrzne czynności nerwowej, ich następowanie po sobie i wzajemny związek.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.